Standard-betingelser

Standardbetingelser

Standardbetingelser for forbrugere

Nærværende standardbetingelser (”Standardbetingelser”) gælder for alle byggearbejder der udføres for Kunden af Krebs-Arnbo.

Endvidere gælder AB Forbruger med de tilretninger og ændringer der følger af Standardbetingelserne.

 Ændringer til AB Forbruger er angivet med fremhævet skrift, således at Kunden tydeligt og udtrykkeligt er gjort opmærksom på ændringerne.

  Aftaleparter

  Når Krebs-Arnbo påtager sig en opgave indgår Kunden en aftale med:

  Krebs-Arnbo, Autoriseret EL-Installatør v/Kristian Krebs-Arnbo
  Toftegårdsvej 8
  4622 Havdrup

  Som kunde betragtes den kunde, som Krebs-Arnbo har anført på ordrebekræftelsen (”Kunden”), der er modtaget forud for Krebs-Arnbos påtagelse af Opgaven.

  Med opgaven forstås det byggearbejde som Kunden har anmodet Krebs-Arnbo om at iværksætte og udføre.

  Tilbud og overslag

  Som udgangspunkt afregnes Opgaven på regning, dvs. efter medgået tid, materialeomkostninger, kørsel, sikringsomkostninger m.v., medmindre Kunden har modtaget et skriftligt tilbud.

  Når Kunden godkender et skriftligt tilbud fremsender Krebs-Arnbo modtager kunden ordrebekræftelse.

  Et skriftligt tilbud er gældende i 10 dage fra modtagelsen.

  Prisindikationer modtaget mundtligt betragtes altid som overslag.

  Er der i tilbud eller andet sted angivet, at en pris er overslag, kan prisen variere +/- 10-15 %.

  Pris indeholder ikke andre bygningsmæssige reparationer end EL-arbejde, med mindre andet er angivet.

  Totalentreprise

  Opgaven betragtes kun som totalentreprise, såfremt dette er tydeligt angivet i ordrebekræftelsen.

  Prisoplysninger

  Såfremt Opgaven afregnes på regning, afregnes der efter følgende takster (inkl. moms):
  Montørtime DKK 750,00
  Lærlingetime DKK 375,00
  Kørselsgebyr pr. besøg DKK 625,00
  Akut elektriker (uden for åbningstid) DKK fra 3700,00
  Materialer afregnes efter forbrug. Der beregnes altid mindst en time samt kørselsgebyr pr. dag.

  Betaling

  Kunden skal betale for Opgaven kontant ved aflevering. Betaling skal, med mindre Krebs-Arnbo angivet andet, ske ved transaktion med betalingskort på den af Krebs-Arnbo medbragte betalingsterminal.

  Krebs-Arnbo er berettiget til at kræve a conto honorar, der dog på intet tidspunkt kan udgøre mere end det på tidspunktet for a conto opkrævningen udførte arbejde.

  Betaling anses kun for rettidig, når betaling sker på forfaldstidspunktet. Forbrugeren er ikke berettiget til at holde nogen del af det skyldige beløb tilbage, og en hver hel eller delvis betalingsnægtelse betragtes som væsentlig misligholdelse.

  Krebs-Arnbo kan straks efter konstatering af betalingsnægtelse standse arbejdet.

  Kundens oplysningspligt

  Kunden er pligtig at oplyse om særlige forhold, der må antages at have betydning for Opgavens udførelse, og Kunden er således pligtig til at oplyse dette uden særskilt henvendelse fra Krebs-Arnbo, jf. AB Forbruger § 20, stk. 1.

  Erstatningsbegrænsning

  Erstatnings-begrænsning

  Krebs-Arnbo er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, idet Krebs-Arnbo dog på intet tidspunkt kan blive erstatningspligtig for et højere beløb end Kunden har betalt for Opgaven.

  Krebs-Arnbo påtager sig aldrig ansvaret for Kundens egne leverancer eller for indirekte tab.

  Værneting

  Eventuelle tvister som udspringer af aftalen mellem Krebs-Arnbo og Kunden skal afgøres af retten i Roskilde, som er eneste korrekte værneting.